Obchodné podmienky


 Tento Eshop je určený len pre živnostníkov, firmy a organizácie, ktoré majú pridelené IČO.


Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno predávajúceho: Milan Mezei - Keramika Ika
Sídlo (miesto podnikania): Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec
Číslo živnostenského registra: 402-14940 vydaný okresným úradom v Leviciach.
Identifikačné číslo (IČO): 40 312 372
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1046956790
Mobil.: +421 905 260 513
E-mail: ika@ika.sk

1. Všeobecné ustanovenia


Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) platia pre nákup tovaru v e-shope reklamne-predmety.site. Uvedené VOP definujú obchodnú spoluprácu a vymedzujú práva, povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri dodaní tovaru kupujúcemu, na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy (objednávky) potvrdenej predávajúcim.  Kupujúci pri vytvorení objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil a súhlasí s ich obsahom a dodržiavaním. Ak predávajúci a kupujúci v rámci objednávky akceptovanej predávajúcim dohodnú podmienky odlišné od VOP, má takáto úprava právneho vzťahu prednosť pred ustanoveniami VOP.
Predávajúcim na účely a plnenie povinností týchto VOP je firma: Milan Mezei - Keramika IKA,
Kupujúcim na účely a plnenie povinností týchto VOP  je fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba alebo zastupovateľ v mene firmy, organizácie alebo soločnosti s prideleným idetifikačným číslom IČO.
Kupujúci je podnikateľ (subjekt) ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy.
Vytvorená a potvrdená objednávka znamená jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára dostupného v tomto ESHOPe, ktorý je potvrdený predávajúcim, za účelom dodania tovaru a služieb s tým spojených predávajúceho - kupujúcemu za dohodnutých podmienok.
Tieto VOP sa nevzťahujú na maloobchodný predaj a dodávku tovaru spotrebiteľom, fyzickým osobám, ktoré nakupujú tovar pre svoju osobnú potrebu. Maloobchod cez tento ESHOP nevedieme a bez IČO sa nedá vytvoriť objednávka.
Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto platných VOP sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, najmä v jeho ustanoveniach § 409 a v takom prípade, ak VOP neobsahujú inú úpravu alebo nie sú bližšie špecifikované.
V prípade vzniku akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z týchto VOP, sú príslušnými na konanie súdy v Slovenskej republike. Pri vzniknutí akýchkoľvek sporov alebo porušení medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká povinnosť pred podaním a postúpiť vec v konanie súdu SR,  informovať písomne dotknutú stranu a požiadať ju pred tým mimosúdne vyrovnanie.

2. Objednávka a vytvorenie kúpnej zmluvy


Na dobierku tovar neposielame a jediná možnosť platby je vopred prevodom na účet predávajúceho. Minimálny počet kusov pre objednanie je 50 z jedného druhu.   
Kúpno - predajný vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim je potvrdený povinným súhlasom s týmito VOP a kliknutím na tlačítko *Vytvorenie objednávky*
Potvrdená objednávka kupujúceho, ktorá je v súlade s týmito VOP, sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Po vytvorení objednávky je automaticky odoslaná kupujúcemu emailová správa s potvrdením o prijatí objednávky, súhrnom a pokynmi k platbe.
V prípade, že ide o prvú objednávku kupujúceho, je potrebný údaj IČO. Údaje ako IČO DPH, DIČ nám systém automaticky dohľadá.
Po pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci pošle emailom približný grafický návrh potlače na schválenie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia platby na firmený účet. Po schválení približného grafického návrhu približnej vzorky kupujúcim, predávajúci zaháji výrobu výrobu.
Kupujúci potvrdením približného grafického návrhu prijatú emailom súhlasí a tým aj potvrdzuje, že môžu byť po výpale konečnej potlače malé odchylky v škále farebností do maximálnych hodnôt noriem: rozsahu tónov a sýtosti +10%/-10%; a jasu/svetlosti v rozsahu +0,5/-0,5 EV.

3. Kúpna cena

Základné ceny ako aj zvýhodnené sú uvedené pri každom výrobku v ESHOPe je v mene Euro (EUR) a je konečná. Nie sme platitelia DPH.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. Cena za dopravu DPD kuriérom je 4,85€.
Pri objednávke nad sumu 150,- EUR hradí náklady na dopravu predávajúci.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v plnej výške v mene Euro (EUR) prevodom na účet predávajúceho, č.ú. (IBAN): SK2983300000002601648987 , a to najneskôr do 7 prac. dní odo dňa vytvorenej objednávky.

4. Výroba objednávky

Ak kupujúci potrebuje mať objednávku vyhotovenú skôr, ako má predávajúci uvedené výrobné časy vyhotovenia objednávok vo VOP uvedené nižšie, musí pred vytvorením objednávky o tom informovať  predávajúceho vopred.
Ak nie je dohodnutý termín, kupujúci súhlasí s približnou dobou výroby objednávky uvedenou nižšie.
Približná doba výroby objednávky a jej trvanie:    
50-100ks      7-10 prac. dní      
100-250ks   10-14 prac. dní   
250-500ks   14-17 prac. dní   
Nad 1000ks  25 prac. dní+
Upozornenie: od júna do septembra a od novembra do decembra je treba počítať  so zdržaním minimálne o 2 až 7 pracovných dní (nad rámec približného času vyhotovenia jednej objednávky)z dôvodu silného preťaženia výrobnej kapacity v danom období.  Objednávky vždy vybavujeme v takom poradí a časovom slede, v akom boli prijaté. Termíny sú orientačné a závislé od objednaného množstva a vyťaženia výrobnej kapacity v danom období.

5. Dodanie tovaru

Dodanie tovaru je zabezpečený osobnou dopravou predávajúceho, alebo kuriérom DPD. Ak nastane nemožnosť plnenia výroby objednávky na základe neodvrátiteľnej alebo nepredvídanej prekážky, ktorá nie je závislá na vôli predávajúceho, najmä ak výrobca alebo externý dodávateľ materiálov zastavil výrobu určitého druhu objednaného tovaru alebo materiálov, v prípade živelných udalostí alebo  udalosti vedúcej k poškodeniu tovaru počas prepravy od výrobcu k predávajúcemu, nepovažuje sa takáto skutočnosť za omeškanie predávajúceho s dodávkou tovaru. Ak existujú okolnosti brániace dodávke objednaného tovaru, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.
Kupujúci prípadne ním poverená osoba v objednávke sa zaväzuje potvrdiť prevzatie tovaru predávajúcemu alebo kuriérovi. Dodaný tovar je kupujúci si povinný prevziať. Tovar sa považuje za dodaný, aj keď ho kupujúci odmietne bezdôvodne prevziať, alebo keď sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru. 

6. Storno objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bezplatne najneskôr do 48 hodín prostredníctvom emailu zaslaného predávajúcemu od vytvorenia objednávky.
V prípade, že kupujúci stornuje objednávku ak došlo k zahájeniu výroby, predávajúci je oprávnený odpočítať z celkovej sumy náklady na výrobu, spotrebu materiálu a služby spojených v objednávke. O čom informuje predávajúci  kupujúceho s presným rozpisom a nákladmi služieb a materiálov spojených s výrobou max. však do 25% celkovej sumy objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky ak:
1. nestihne vyhotoviť objednávku kupujúcemu v zadanom čase.
2. nevie zabezpečiť kvôli technickým obmedzeniam, požadovanú podobnosť farieb dodanej grafiky na potlač.
3. nevie z nejakých iných dôvodov zabezbečiť výrobu v danom období.

7. Záruka

Záruka za vyrobený tovar a akosť, práva zo záruky a reklamačné konanie sa spravuje osobitným dokumentom, ktorým je reklamačný poriadok uvedený na tejto stránke.

8 Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci má právo dodatočne stornovať objednávku, ak sa kupujúcim objednaný tovar stane po potvrdení objednávky nedostupný v dohodnutej lehote alebo v cene. O stornovaní objednávky je predávajúci povinný čo najskôr informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci už uhradil za tovar kúpnu cenu, budú mu tieto finančné prostriedky zaslané naspäť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa oznámenia stornovania objednávky predávajúcim.
Kupujúci je povinný si objednaný tovar prevziať, riadne skontrolovať neporušenosť obalu, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho alebo preberacieho listu bez výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.
Kupujúci je povinný oznámiť čo najskôr predávajúcemu zmenu uvedenej dodacej adresy, pokiaľ došlo k zmene. Povinnosti predávajúceho voči kupujúcemu sa považujú za splnené, pokiaľ došlo k splneniu záväzku na poslednú oznámenú adresu kupujúceho.
Predávajúci je povinný po potvrdení objednávky dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a pripraviť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade so všetkými všeobecne záväznými predpismi platnými na území SR.
Predávajúci sa taktiež zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady vyžadované platnými právnymi predpismi SR a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (certifikáty, dodací list, daňový doklad).

9. Doručovanie písomností

Písomnosti, ktoré sa v zmysle týchto VOP doručujú emailom (ako napr. storno objednávky) sa považujú za doručené momentom jej umiestnenia do priečinku „Odoslaná pošta“ v prípade, ak bola odoslaná na emailovú adresu, ktorú kupujúci oznámil predávajúcemu resp. predávajúci oznámil kupujúcemu.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci potvredním a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP, súhlasí s ich obsahom, a je si vedomý skutočnosti, že tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej potvrdenej objednávky resp. kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplneniť tieto VOP. Prípadnú zmenu VOP oznámi predávajúci kupujúcemu zverejnením v tomto ESHOPe.
Tieto VOP boli naposledy aktualizované dňa: 07.11.2020.