Reklamačný poriadokPodnikateľský subjekt: Milan Mezei - Keramika Ika, Sídlo (miesto podnikania): Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec Číslo živnostenského registra: 402-14940 vydaný okresným úradom v Leviciach. Identifikačné číslo (IČO): 40 312 372. Daňové identifikačné číslo (DIČ): 1046956790, vydáva tento reklamačný poriadok:

 •  Uvedený reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv alebo nápravy. Týka sa tovaru, ktoré kupujúci kúpil v ESHOPe predávajúceho na stránke reklamne-predmety.site . Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a podmienok uvedených nižšie.

 Adresa vybavovania reklamácií

 • Reklamácie sa vybavujú počas pracovných dní na adrese:

             Štiavnická cesta 117/41, 93505 Pukanec.

 • reklamácie vybavuje: Milan Mezei, tel. kontakt: +421 905 260 513, email: ika@ika.sk

 Zodpovednosť predávajúceho

 •  Predávajúci zodpovedá za výrobky a tovar, že má požadovanú akosť, množstvo, veľkosť, spracovanie a vypálenú potlač na výrobku, pri ktorom je už samotným výrobcom stanovená možnosť odchylok, o čom predávajúci oboznámil kupujúceho už vo VOP pri potvrdení vytvorenia objednávky, následne zaslaním približného náhľadu grafiky na spracovanie. Tovar bez vád zodpovedá technickým normám.
 •  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe.
 •  Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho prevzatí/ dodaní priložená faktúra (platný daňový doklad), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.
 •  Predávajúci si vyhradzuje právo farebných odlišností medzi fotografiami uvedené v ESHOPe alebo katalógu a tovarom, kde je možná odchylka v škále farebností max. do 15 % a jasu v rozsahu +0,6/-0,6 EV vzorky približného náhľadu potlače na schválenie.

Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

 •  Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote do 30 prac. dní.
 •  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar ako aj množstvo a či dodaný tovar súhlasí s faktúrou. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, kupujúci môže tovar prevziať a ihneď na mieste spísať s kuriérom DPD reklamačný protokol. O tejto situácii je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adrese ika@ika.sk alebo na telefónnom čísle 0905260513.
 •  Ak je dodaný tovar poškodený, pričom toto poškodenie nebolo možné zistiť priamo pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu bezodkladne, t.j. do 24 hodín po prevzatí zásielky. Kupujúci pošle fotografie poškodených výrobkov emailom na adrese ika@ika.sk s uvedením názvu výrobku, kódom, a počtu poškodených kusov. Neskoršie reklamácie poškodenia nie je predávajúci povinný uznať.
 •  Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu prevádzky: Milan Mezei - Keramika IKA, Štiavnická 117/41, Pukanec 93505. Zásielky zaslané dobierkou nie je predávajúci povinný prevziať.

  Záručná doba

 •  Predávajúci poskytuje na tovar záruku po dobu 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim v zmysle platných právnych predpisov v Slovenskej Republike, ktorú je kupujúci oprávnený  si uplatniť u predávajúceho na tovar zakúpený v Eshope.  Daňový doklad, ktorý kupujúci dostane s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.
 •  Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola kupujúcim uplatnená v záručnej lehote. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom kópiu faktúry / daňového dokladu. Reklamovaný tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu.
 •  Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou vadného tovaru za bezvadný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia tohto nového tovaru.
 •  Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku ak vada tovaru bola spôsobená vonkajšími udalosťami, nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok než ako sú podmienky určené na používanie tovaru.

Reklamačný list

 •  O každej reklamácii je kupujúci povinný písomne vyhotoviť reklamačný list 2x, z ktorého jednu kópiu dostane kupujúci a originálny list predávajúci.
Reklamačný list musí obsahovať:
 1. názov, adresu, telefónny kontakt prevádzky, kde bol tovar reklamovaný
 2. meno osoby zo strany predávajúceho, ktorá reklamáciu prevzala
 3. obchodné meno, identifikačné údaje kupujúceho; meno, priezvisko a telefónny kontakt poverenej osoby, ktorá tovar v mene kupujúceho reklamuje
 4. názov a kód reklamovaného výrobku
 5. popis reklamovanej vady
 6. vyjadrenie predávajúceho k reklamácii
 7. súhlas kupujúceho s vyjadrením
 8. podpis predávajúceho alebo zástupcu
 9. podpis kupujúceho alebo zástupcu
 10. dátum vystavenia reklamácie

 Predávajúci informuje kupujúceho a pošle mu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru napr.  e-mailom alebo v písomnej forme.

 Nárok na uplatnenie reklamácie nevzniká ak:

 • už uplynula záručná doba;
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
 • tovar bol poškodený pri preprave, pričom zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je nutné bezodkladne riešiť s prepravcom/ dopravcom;
 • mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie tovaru, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru na účel, na ktorý bol vyrobený a určený);
 • používaním tovaru v nevhodných podmienkach (tovar bol používaný v podmienkach, ktoré sú v rozpore s údajmi výrobcu);
 • neodborným zaobchádzaním alebo používaním či montážou v rozpore s podmienkami uvedeným v dokumentácii k tovaru a zanedbaním odporúčanej starostlivosti o tovar v súlade s návodom na použitie (tovar bol aplikovaný na nevhodný a nesprávne upravený podklad, tovar bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a údržbou vykonávanou v rozpore s návodom, tovar bol nevhodne skladovaný, tovar bol nesprávne čistený/ praný, poškodený pôsobením živlov ako voda, slnečné žiarenie, teplo, vlhko);
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním alebo neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.

 Vybavenie reklamácie

 •  Reklamácia tovaru sa prijíma výhradne v písomnej forme na adresu predávajúceho, alebo e-mailom na ika@ika.sk.
 •  Termín vybavenia reklamácie je do 30 pracovných dní odo dňa jej prijatia predávajúcim.
 •  V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar vymenený poprípade budú kupujúcemu vrátené peniaze prevodom na účet najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia reklamačného konania.

Vady a poškodenia tovaru

 Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:

 • bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady predávajúcim, alebo
 • výmenu vadnej časti, ak sa vady týkajú iba tejto časti a je možná jej výmena, alebo
 • výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.

Záverečné ustanovenia

 • Ak nebolo možné vybaviť reklamáciu ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Všetky uplatnené opravy v záručnej dobe sú bezplatné.
 • Vybavovanie reklamácií sa vzťahuje iba na vady uvedené kupujúcim v reklamačnom liste pri uplatnovaní reklamácie.
 • Ak predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada tovaru nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu SR.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť, alebo bol aktualizovaný dňa 08.10.2020